โรงเรียนตำบลขุมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) 

วิสัยทัศน์โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนนักเรียน
   ปฏิทินงานวิชาการ
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงการโรงเรียน
   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
   รางวัลแห่งความสำเร็จ
   สรุปผลการประเมินคุณภาพ
   นักเรียนคนเก่งของเรา

                

                 วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)

                    ทำงานเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม
               มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยีสู่อาเซียน

 

                   พันธกิจ  (MISSION)   

                    1. จัดให้มีการบริหารงานและโครงสร้างอย่างมีระบบ

                    2.  ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วม

                    3.    พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                    4.  พัฒนาและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

                    5.  พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย  

                    6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

               


   โรงเรียนตำบลขุมทอง                 (ประชาอุทิศ)
   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

   โรงเรียนวัดราชโกษา
   โรงเรียนวัดขุมทอง
   โรงเรียนขุมทอง
        
(เพชรทองคำอุปถัมป์)
    โรงเรียนประสานสามัคคี

   สำนักการศึกษา
   กรุงเทพมหานคร
   สำนักงานเขตลาดกระบัง
   ครูกรุงเทพมหานคร
   Smart School

   ทรูปลูกปัญญา
   ครูไทย
   ครูบ้านนอก
   สวทช.
   สสวท.
   สทศ.
   (สถาบันทดสอบทางการศึกษา)

 

                                                        

 

E-mail | Google | Facebook | Download

โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
110 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0 - 2739 - 5411  FAX. 0 - 27 3 - 5411