โรงเรียนตำบลขุมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) 

ประวัติโรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนนักเรียน
   ปฏิทินงานวิชาการ
    โครงสร้างการบริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ
   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
   รางวัลแห่งความสำเร็จ
   สรุปผลการประเมินคุณภาพ
   นักเรียนคนเก่งของเรา

                      

                         โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)    ตั้งอยู่เลขที่  110 ถนนประชาอุทิศ
            แขวงขุมทอง  เขตลาดกระบัง    กรุงเทพมหานคร    10520    โทรศัพท์  02 - 7395411

                          โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ก่อตั้งเมื่อ
             วันที่  14 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2500 โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา
             ในบริเวณนั้น   มีเนื้อที่ประมาณ  3   ไร่   1 งาน   56 ตารางวา    ลักษณะของพื้นที่
             เป็นที่ลุ่ม มีลำคลองขนาบสองข้าง  คือคลองลำตาอูและคลองหลุมบัว  สภาพแวดล้อม
             ทั่วไปร่มรื่น

                          ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน

                          สำนักงานเขตลาดกระบัง  เป็นพื้นที่มีสภาพการเติบโตค่อนข้างเร็วมาก เนื่องจาก
              มีพื้นที่ติดต่อกับสนามบินสุวรรณภูมิ  นอกจากนี้ ยังเป็นสำนักงานเขตท่ีมีนิคมอุตสาหกรรม
              ลาดกระบัง สถานีขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย               
              มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ทำให้มีจำนวนประชากร
              เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วมาก

                         สภาพเศรษฐกิจของประชากรในชุมชน

                         สภาพทั่วไปในชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนอยู่ 2 ฝั่งคลอง  ประกอบด้วย
              ชุมชน หมู่ 7 แขวงขุมทอง  และชุมชน  หมู่ 4 แขวงทับยาว  ส่วนใหญ๋มีอาชีพทำนา 
              ทำไร่หญ้า ทำสวน  เลี้ยงปลา รับจ้างทั่วไป  และเป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมมีน้อยราย 

                       การคมนาคม

                      การเดินทางเข้ามาในโรงเรียนมีสองทาง  คือ  1. ทางรถยนต์ 2. ทางเรือ 
            ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ใช้ทางรถยนต์
                  โรงเรียนตำบลขุมทอง                 (ประชาอุทิศ)
   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

   โรงเรียนวัดราชโกษา
   โรงเรียนวัดขุมทอง
   โรงเรียนขุมทอง
        
(เพชรทองคำอุปถัมป์)
    โรงเรียนประสานสามัคคี

   สำนักการศึกษา
   กรุงเทพมหานคร
   สำนักงานเขตลาดกระบัง
   ครูกรุงเทพมหานคร
   Smart School

   ทรูปลูกปัญญา
   ครูไทย
   ครูบ้านนอก
   สวทช.
   สสวท.
   สทศ.
   (สถาบันทดสอบทางการศึกษา)

 

                                                        

 

E-mail | Google | Facebook | Download

โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
110 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0 - 2130 - 5605  FAX. 0 - 2130 - 5605