โรงเรียนตำบลขุมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) 

กิจกรรมโรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนนักเรียน
   ปฏิทินงานวิชาการ
  โครงสร้างการบริหาร
     แผนปฏิบัติราชการ
   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
   รางวัลแห่งความสำเร็จ
   สรุปผลการประเมินคุณภาพ
   นักเรียนคนเก่งของเรา

                      
          ใบสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563    รับสมัครถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 และรายตัวตัววันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 12.00 น
            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัคร
ออนไลน์นี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลาน
ของท่านเข้าเรียน ที่โรงเรียนตำบลขุมทองฯนี้ และสามารถนำเอกสารหลักฐานการสมัคร
มาในวันเปิดภาคเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะมีประกาศให้ทราบต่อไป
            
           สามารถคลิกเข้าไปในลิงค์นี้เพื่อสมัครเรียน

            https://docs.google.com/forms

         เมื่อเข้าไปสมัครแล้ว ผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานการสมัคร
มายื่นในภายหลังได้(วันเปิดภาคเรียน) โดยแนบเอกสารดังนี้

          1. ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา) ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)
             จากสถานศึกษาเดิม
          2. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ 2 ชุด
          4. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ 2 ชุด
          5. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง อย่างละ 2 ชุด
             (กรณีผู้ปกครองไม่ได้เป็นบิดา-มารดาของนักเรียน)
          6. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 2 ชุด

 

  


   โรงเรียนตำบลขุมทอง                 (ประชาอุทิศ)
   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

   โรงเรียนวัดราชโกษา
   โรงเรียนวัดขุมทอง
   โรงเรียนขุมทอง
        
(เพชรทองคำอุปถัมป์)
    โรงเรียนประสานสามัคคี

   สำนักการศึกษา
   กรุงเทพมหานคร
   สำนักงานเขตลาดกระบัง
   ครูกรุงเทพมหานคร
   Smart School

   ทรูปลูกปัญญา
   ครูไทย
   ครูบ้านนอก
   สวทช.
   สสวท.
   สทศ.
   (สถาบันทดสอบทางการศึกษา)

 

 

                                                        

 

E-mail | Google | Facebook | Download

โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
110 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0 - 2130 - 5605  FAX. 0 - 2130 - 5605